O Ježišovi Kristovi nestačí mať len informácie. K jeho spoznávaniu a radosti z jeho blízkosti je potrebné nechať si formovať aj svoje srdce.

Vianoce sú oslavou najviditeľnejšieho príchodu Božieho Syna v malom dieťati. Je paradoxom, že tí, ktorí mali k dispozícií najviac poznatkov o jeho príchode, nakoniec ho nespoznali a veľmi ťažko ho prijímali (Lk 2, 7).

Ku skutočnému spoznávaniu a prijímaniu Ježiša je potrebné učiť sa postoju betlehemských pastierov (Lk 2, 8-20). Ako ľudia na okraji vtedajšej spoločnosti poznali hodnotu pokory a ako pastieri museli vedieť, akú hodnotu má trpezlivosť a vytrvalosť v námahe.

Foto pod textom je z konca novembra 2017. Vyobrazuje 91 ročnú matku, ktorá prijíma novokňazské požehnanie svojho syna Antona, za ktorého obrátenie predkladala Pánu Bohu v pokore a trpezlivosti svoje každodenné modlitby a obety počas 52 rokov.

Nakoniec už tu na zemi jej Boh doprial spoznať veľkosť Božej moci, keď si pripomenula slová staručkého Simeona: „Teraz prepustíš,Pane, svojho služobníka, v pokoji podľa tvojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu,…“ (Lk 2, 29n).

Foto: zdroj Internet