Krst

Tešíme sa z každého rodiča, ktorý chce pokrstiť svoje dieťa. Krst sa má spravidla vysluhovať vo farskom kostole, ktorý má prednosť preto, aby sa zdôraznila jednota celého farského spoločenstva. Aj preto je jeho privilegovaným miestom svätá omša, pri ktorej veriaci „vidia“ (niekedy aj počujú) nového člena Cirkvi.
Zároveň prosíme rodičov, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, aby pri zápise priniesli na faru aj Rodný list novonarodeného dieťaťa zo štátnej matriky. Na základe rodného listu sa vypisuje krstný lístok, z ktorého údaje slúžia na zápis do Krstnej matriky na fare.
Pokiaľ rodičia dieťaťa nie sú sobášení v kostole, prípadne žijú v novom zväzku bež možnosti sa znovu cirkevne sobášiť, je dôležité, aby aspoň jeden z rodičov o krst výslovne požiadal a druhý mu v tom nebránil. Preto sa na farskom úrade podpisuje vyhlásenie o zodpovednej výchove pokrsteného dieťaťa pred kňazom a dvoma svedkami. V takomto prípade sa kladie aj väčší dôraz na „kvalitu“ a kompetentnosť krstného rodiča/rodičov.
Tí rodičia, ktorí sa v inej farnosti zdržujú súvisle aspoň tri mesiace, nadobúdajú nové prechodné bydlisko a ktorí sa inde zdržujú päť rokov alebo majú aspoň taký úmysel, nadobúdajú nové trvalé bydlisko a preto majú žiadať farára z miesta svojho prechodného alebo trvalého pobytu licenciu (dovolenie) na krst v našej farnosti. Ak sa rodičia zdržia aspoň tri mesiace na území našej farnosti, nepotrebujú od iného kňaza nijaké dovolenie. Prosíme, aby ste tieto pokyny dôsledne dodržiavali. Tak môžeme aj my k Vašej spokojnosti vybaviť všetky úradné a prípravné úkony.

Posunúť hore